news-events-header

學校活動新知

遵守法紀學生講座

是活動邀請大埔區警民關係組伍警長到校舉行講座,主題為遵守法紀。透過講座,讓學生認識各種網上罪行及犯罪的嚴重後果,明白守法的重要性。